800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Slovník pojmů

 • Asistenční služba

Služba, jejímž prostřednictvím je na základě pojistné smlouvy poskytována rychlá a účinná pomoc oprávněným osobám, které se ocitnou v nouzi v důsledku pojistné události.

 • Běžné pojistné

Pravidelná platba pojistného za určité období, např. měsíc nebo rok (tzv. pojistné období).

 • Časová cena

Cena věci v okamžiku těsně před pojistnou událostí. Při jejím určení se vychází z nové ceny věci a zohledňuje se její opotřebení, znehodnocení nebo naopak zhodnocení opravou či modernizací.

 • Čekací doba

Lhůta od počátku pojištění, během které pojišťovna neposkytne pojistné plnění události, které by jinak byly pojistnými událostmi, obvyklá je u životního či cestovního pojištění.

 • Hodnota smlouvy

Součet aktuální hodnoty prostředků umístěných ve fondech v rámci investičního životního pojištění. Hodnota smlouvy je součástí pojistného plnění.

 • Jednorázové pojistné

Pojistné uhrazené najednou za celou dobu trvání pojištění.

 • Karenční doba

Období, které počíná běžet po vzniku pojistné události, během kterého nevzniká nárok na pojistné plnění.

 • Likvidace pojistné události

Souhrn činností spojených s vyřizováním pojistné události od zahájení šetření po stanovení výše pojistného plnění.

 • Limit pojistného plnění

Maximální částka, kterou v případě pojistné události může klient od pojišťovny obdržet. Je stanovena v pojistné smlouvě.

 • Neživotní pojištění

Souhrn pojistných odvětví definovaných zákonem o pojišťovnictví, nespadajících do životního pojištění. Patří zde především pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu.

 • Nová cena

Cena, za kterou lze pořídit novou nebo srovnatelnou věc v daném čase a místě.

 • Obecná cena

Cena, která je dosažitelná při prodeji věci v daném čase a místě pojištění.

 • Obmyšlený

Osoba určená pojistníkem, které vzniká nárok na plnění v případě smrti pojištěného. Není-li v pojistné smlouvě obmyšlený určen, nabývají práva na plnění další osoby podle zákona č. 89/2012 Sb.

 • Obnosové pojištění

Pojištění s plněním ve výši sjednané pojistné částky; výše plnění je nezávislá na rozsahu škody.

 • Obvyklá cena

Cena, která by byla dosažena při prodeji pojištěné věci v běžném obchodním styku.

 • Odkupné/odbytné

Částka vyplácená klientovi při předčasném ukončení pojištění.

 • Oprávněná osoba

Osoba, které na základě pojistné smlouvy vzniká při pojistné události právo na pojistné plnění.

 • Osoba blízká  

Příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Jiné osoby v rodinném nebo obdobném poměru se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

 • Podpojištění

Stav, kdy sjednaná pojistná částka je nižší než skutečná hodnota pojištěného majetku.

 • Pojistitel

Pojišťovna oprávněná provozovat pojišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví.

 • Pojistka

Potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.

 • Pojistná částka

Maximální limit plnění z pojistné události, popř. z více pojistných událostí za určité období, který je sjednán v pojistné smlouvě.

 • Pojistná doba

Časové období, na které je pojištění sjednáno.

 • Pojistná hodnota 

Maximální možná výše škody, která může při pojistné události nastat.

 • Pojistná smlouva

Právní dokument vymezující podmínky smluvního pojištění závazný pro obě strany (pojistníka a pojišťovnu).

 • Pojistná událost

Nahodilá událost definovaná v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

 • Pojistné

Cena placená za pojištění.

 • Pojistné mimořádné

Pojistné, které může být na základě smlouvy pojistníkem zaplaceno nad rámec běžného nebo jednorázového pojistného, zpravidla za účelem dosažení vyššího pojistného plnění v rámci investičního životního pojištění. 

 • Pojistné nebezpečí

Možná příčina vzniku pojistné události.

 • Pojistné období

Časový úsek dohodnutý v pojistné smlouvě, za který se platí pojistné.

 • Pojistné plnění

Peněžní částka vyplacená pojišťovnou jako kompenzace vzniklé pojistné události.

 • Pojistné podmínky

Podmínky stanovené pojišťovnou pro jednotlivé typy pojištění, které jsou součástí pojistné smlouvy.

 • Pojistné riziko

Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události způsobené pojistným nebezpečím.

 • Pojistník

Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistné.

 • Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě

Kryje škody způsobené pojištěným nebo jeho rodinou třetím osobám, bývá součástí pojištění domácnosti.

 • Pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti

Kryje škody, které může pojištěný způsobit jako vlastník nebo uživatel nemovitosti (včetně rozestavěné nemovitosti).

 • Pojištění škodové

Jedna z variant pojištění, při níž se pojištěnému kompenzují skutečné škody vzniklé v důsledku pojistné události. Uplatňuje se tam, kde lze vyčíslit skutečnou majetkovou škodu, např. u pojištění nemovitosti nebo domácnosti.

 • Pojištěný

Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty se pojištění vztahuje.

 • Pojišťovací agent

Zprostředkovatel pojištění jednající na základě smlouvy s pojistitelem, zprostředkovává tedy pojištění pro pojišťovnu.

 • Pojišťovací makléř

Zprostředkovatel pojištění jednající na základě smlouvy se zájemcem o pojištění, zprostředkovává tedy pojištění pro zákazníka.

 • Pojišťovací zprostředkovatel

Ten, kdo jako podnikatel zprostředkovává pojištění nebo zajištění, včetně uzavírání pojistných smluv.

 • Pojišťovna

Právnická osoba, která má povolení k provozování pojišťovací činnosti. Podle zákona o pojišťovnictví se může jednat o tuzemskou pojišťovnu, pojišťovnu z jiného členského státu Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru, nebo o pojišťovnu z třetího státu.    

 • Poškozený

Osoba, která utrpěla škodu, za niž odpovídá jiný subjekt.

 • Progresivní plnění

Způsob stanovení pojistného plnění, kdy se při větším stupni poškození v důsledku pojistné události vychází z vyšší (zpravidla násobné) pojistné částky. Typický např. pro úrazové pojištění. 

 • Prolongace

Prodloužení pojistné smlouvy nad rámec její původní doby trvání.

 • Promlčení

Doba, po jejímž uplynutí může pojistitel uplatněný nárok klienta na plnění odmítnout. Tato doba je u neživotního pojištění 3 roky, u životního 10 let.

 • Připojištění

Doplňkové pojištění sjednávané společně s hlavním pojištěním.

 • Repatriace

Zajištění dopravy pro návrat pojištěné osoby do vlasti v případě nemoci, úrazu nebo úmrtí v zahraničí.

 • Samostatný likvidátor pojistných událostí

Subjekt provádějící likvidaci pojistných událostí jménem pojišťovny.

 • Skupinové pojištění

Pojištění skupiny osob blíže specifikované v pojistné smlouvě.

 • Smluvní ujednání

Závazná ustanovení pojistné smlouvy, která v návaznosti na pojistné podmínky upřesňují konkrétní pojištění, resp. pojistný vztah. 

 • Spoluúčast

Finanční částka, kterou se pojištěný v případě pojistné události podílí na úhradě škody. Je stanovena fixní částkou nebo procentuálně, popř. může být nulová. 

 • Škodní událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a jež by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

 • Technická úroková míra

Garantované minimální zhodnocení prostředků vložených do životního pojištění. Do roku 2016 byla její maximální výše regulována Českou národní bankou.  

 • Trvalé následky úrazu

Trvalé a nevratné poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jiné části těla pojištěného v důsledku úrazu, který nastal v pojistné době.

 • Úraz

Neočekávané a náhlé působení vnějších sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, jimiž bylo pojištěnému během trvání pojištění způsobeno poškození zdraví nebo smrt. 

 • Vinkulace pojištění

Vázání výplaty pojistného plnění na splnění dohodnutých podmínek, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného.

 • Výluky z pojištění

Věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich nebo jimi způsobené nejsou pojišťovnou hrazeny.

 • Výroční den pojištění

Den, na který připadá výročí počátku sjednaného pojištění.

 • Zajištění

Pojištění pojišťovny u zajistitele za účelem rozložení rizik.

 • Zajišťovací činnost

Přebírání pojistných rizik na základě uzavřených smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li určitá nahodilá událost, a pojistitel se zavazuje platit zajistiteli ve smlouvě určenou část pojistného (tj. zajistné) z uzavřených pojistných smluv, a rovněž uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajistiteli.

 • Zajišťovna

Speciální pojišťovna pro pojišťovny, tedy společnost, která přebírá za úplatu část rizik pojišťoven, aby v případě velkých škod pomohla krýt jejich ztráty. 

 • Zproštění od placení

Osvobození pojistníka od placení pojistného při splnění stanovených podmínek beze ztráty nároků z pojištění.

 • Životní pojištění

Pojištění pro případ smrti, dožití určitého věku nebo smluvně stanoveného konce pojištění, anebo pro případ jiné životní události.

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení