800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Informace o udržitelnosti

Informace týkající se udržitelnosti - Komerční pojišťovna

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) zveřejňuje Komerční pojišťovna konkrétní informace o svém přístupu k udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost.

Komerční pojišťovna, člen finanční skupiny Société Générale (dále jen „SG“), poskytuje produkty životního i neživotního pojištění a také další typy pojištění, která vhodně doplňují bankovní a finanční produkty partnerů skupiny SG. Produkty Komerční pojišťovny jsou prodávány nebo nabízeny převážně členy finanční Skupiny Komerční banky, především distribuční sítí KBModré pyramidy a ESSOX, ale také externími obchodními partnery. Komerční pojišťovna využívá jednotné licence pro poskytování služeb v rámci celé EU a spolupracuje s partnerskými společnostmi ze skupiny, i mimo skupinu Société Générale v Bulharsku, Rumunsku, Německu.

Société Générale

Komerční pojišťovna jako součást skupiny Société Générale

Skupina SG, včetně Komerční pojišťovny, se zavázala k respektování a prosazování lidských práv. Jelikož se jedná nejen o jeden ze základů systému skupiny SG pro řízení environmentálních a společenských rizik, ale také o faktor udržitelnosti, vydala Komerční pojišťovna prohlášení k lidským právům. Skupina SG podporuje respektování lidských práv a věnuje se také konkrétním otázkám týkajícím se finančnictví. Dále skupina SG vydala Všeobecné environmentální a společenské (E&S) zásady, kterými se Komerční pojišťovna rovněž řídí.

Komerční pojišťovna si také uvědomuje zrychlování úbytku biodiverzity po celém světě, a proto se zavázala k respektování a zachovávání biodiverzity a vydala prohlášení k ochraně biodiverzity. Snahou skupiny SG, a tedy i Komerční pojišťovny, je ve státech, v nichž působí, dodržovat právní a regulatorní předpisy týkající se ochrany druhů, přírodních stanovišť a ekosystémů a podobné dodržování předpisů očekává od svých dodavatelů a klientů.

Jelikož klimatické otázky představují pro skupinu SG klíčovou oblast z hlediska jak zaměření jejího řízení a správy, tak její strategie a skupina SG je odhodlána své činnosti sladit s cíli Pařížské klimatické dohody, vydala proto Komerční pojišťovna prohlášení ke klimatické změně.

Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního rozhodování

Součástí strategie Komerční pojišťovny jsou jasně definované vize, mezi nimiž je i udržitelný dlouhodobý růst.

VIZE

  • být respektovanou a spolehlivou pojišťovnou, která nabízí atraktivní a transparentní produkty;
  • rozvíjet se, inovovat a udržet dlouhodobý udržitelný růst s cílem uspokojit klienty, distributory, akcionáře a zaměstnance Komerční pojišťovny;
  • trvale zlepšovat komfort a kvalitu služeb pro klienty a partnery Komerční pojišťovny;
  • vytvořit takovou firemní kulturu, která podpoří zapojení zaměstnanců, otevřenou komunikaci, týmového ducha a spolupráci.
 

Strategie Komerční pojišťovny je promítána do interních politik, směrnic a instrukcí, kterými se povinně řídí všichni naši zaměstnanci.

Společenská odpovědnost

Komerční pojišťovna se již řadu let věnuje problematice společenské odpovědnosti. V chápání Komerční pojišťovny je život o lidech, kteří ho žijí, o hodnotách, které uznávají, o způsobu, jakým se chovají k sobě, k ostatním lidem a k přírodě.

Hlavními pilíři v této oblasti jsou Příroda a ekologie, Charita a sociální výpomoc a Zaměstnanci společnosti.

Etický kodex

Komerční pojišťovna usiluje o rozvoj skupiny SG za současného dodržování základních lidských a společenských práv a v úctě k životnímu prostředí zcela bez ohledu na to, kde svou činnost provozuje. Jednáme v souladu a spolupracujeme s těmi mezinárodními iniciativami, které jsme se rozhodli podpořit, včetně:

  • Global Compact Organizace spojených národů,
  • Prohlášení finančních institucí k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji (Program OSN pro životní prostředí),
  • Zásady rovných příležitostí (Equator Principles).
Při rozvoji svých obchodních činností neztrácíme ze zřetele ani společnost, ani životní prostředí. Ve spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami uplatňujeme hospodárné využívání energií a přírodních zdrojů.

Nedílnou součást našich finančních a investičních rozhodnutí a našich obchodních činností tvoří environmentální a společenské faktory.

Máme úctu ke kulturám a prostředí v zemích, kde působíme. Prostřednictvím našich obchodních činností v těchto zemích přispíváme k hospodářskému a společenskému rozvoji.

Všichni dbáme, aby činnosti, které na nich závisejí, byly vykonávány v souladu s platnými strategiemi a postupy skupiny SG s ohledem na ochranu životního prostředí. Každý z nás bere v potaz společenské, hospodářské a environmentální dopady svých rozhodnutí. Každý usiluje o hospodárné využívání zdrojů s ohledem na dopady svých rozhodnutí na životní prostředí.

 

DODAVATELÉ A OBCHODNÍ PARTNEŘI

Komerční pojišťovna zavádí zvláštní kontroly při uzavírání smluvních vztahů s dodavateli a obchodními partnery, kteří nejsou klienty Komerční pojišťovny, včetně ověření jejich reputace s cílem posoudit jejich rizikový profil a míru vystavení se rizikům při nedodržování regulatorních předpisů v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) a reputačních rizik, kterým může Komerční pojišťovna čelit při navázání nebo udržování vztahu s takovými partnery.

 

ZOHLEDŇOVÁNÍ HLAVNÍCH NEPŘÍZNIVÝCH DOPADŮ NA UDRŽITELNOST – INVESTIČNÍ POLITIKA

Investiční politika jako součást politik spojených s regulací Solventnosti 2 zahrnuje i aspekt týkající se environmentálního a sociálního řízení rizik. Komerční pojišťovna zohledňuje hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti podle SFDR.

Komerční pojišťovna věnuje zvláštní pozornost otázkám souvisejícím se společensky odpovědným investováním a v této souvislosti Komerční pojišťovna aplikuje kritéria ESG, která řídí výběr cenných papírů, jejich držení v portfoliu nebo jejich odprodej.

S ohledem na zásadu obezřetného jednání je v rámci investičního procesu Komerční pojišťovny kladen velký důraz na individuální přístup k výběru investic ve spolupráci se specialisty z Amundi a ze skupiny Societé Générale, v rámci kterého se rovněž využívá příslušný ESG rating emitenta.

V současné době je hlavním pilířem přístupu Komerční pojišťovny k omezení hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti skutečnost, že společnosti, jejichž aktivity jsou považovány za neslučitelné s udržitelnou budoucností, jsou již vyřazeny ze souboru schválených investičních instrumentů. Jako součást svých investic do dluhopisů a přímých investic do akcií uplatňuje Komerční pojišťovna doporučení skupiny SG, a neumožňuje tak investice v následujících sektorech:

  • tabák (všichni emitenti, kteří vyrábějí tabák a jejichž nejméně 10% příjmů pochází z distribuce, dodávek a licencí na tabákové výrobky)
  • obrana: společnosti zabývající se výrobou zakázaných nebo kontroverzních zbraní
  • uhlí: společnosti činné v těžbě uhlí, a energetické společnosti, u nichž více než 30% výroby elektřiny pochází z uhlí.
Součástí monitorovacího procesu portfolia a jeho kvality je nejen pravidelná kontrola zaměřená na vyhodnocení portfolia, která spočívá v pravidelném monitoringu ratingového hodnocení jednotlivých emitentů a sledování faktorů, které by mohly vést ke znehodnocení, ale i kvality portfolia z pohledu ESG kritérií (monitoring ESG ratingu jednotlivých emitentů).

Dokumenty ke stažení

Informace o tom, jak jsou zásady odměňování pojišťovny konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti

POLITIKA ODMĚŇOVÁNÍ  

V současné době naše zásady odměňování zaměstnanců nezohledňují riziko udržitelnosti. Na úrovni skupiny SG pokračují práce na stanovení správných indikátorů, které bude potřeba zaintegrovat do směrnice pro odměňování tak, aby bylo možné posoudit, jak každý zaměstnanec bere v úvahu udržitelnost z podstaty své práce. Očekáváme, že požadované úpravy pro zásady odměňování, které budou schváleny a ověřeny na úrovni skupiny SG, budou promítnuty do lokálních politik a směrnic i v této oblasti ihned, jak budou vydány skupinou SG, tak aby naše pokyny byly v souladu jak s regulatorními požadavky na zásady udržitelnosti, tak se skupinovými.

 

ODMĚŇOVÁNÍ ZPROSTŘEDKOVATELŮ

Nyní se Komerční pojišťovna připravuje na zahrnutí konkrétních rizik udržitelnosti do systému odměňování zprostředkovatelů jako součásti rozvoje řízení těchto rizik. V současné době je jedním z primárních cílů při odměňování zprostředkovatelů nemotivovat klienty k podstupování nadměrných rizik, ale naopak je motivovat k adekvátnímu vyhodnocení potřeb klientů a za tímto účelem k poskytnutí správného doporučení nebo rady při uzavírání smluvního vztahu s Komerční pojišťovnou.

Informace o udržitelnosti na úrovni nabízených finančních produktů

Komerční pojišťovna v současné době připravuje aktualizaci informací poskytovaných klientům před uzavřením pojistného produktu s investiční složkou, v nichž se klient dozví, zda a jakým způsobem finanční produkt zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, a tyto informace uveřejní i na svých webových stránkách v částech určených pro příslušné dotčené produkty.
 
Výhradním poskytovatelem finančního poradenství k produktům s investiční složkou je Komerční banka, a.s. Přístup Komerční banky k začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a nepříznivých dopadech na udržitelnost v rámci finančního poradenství naleznete zde:
https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/podnikame-udrzitelne/ekonomicka-udrzitelnost
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení