800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Oznámení Whistleblowing

Tato stránka umožňuje oznamovateli informovat Komerční pojišťovnu o skutečnostech, o kterých se dozvěděl přímo či nepřímo při výkonu své práce nebo jiné obdobné činnosti, a které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy či etickými principy anebo byl sám cílem nevhodného chování (dále jen „Oznámení“). Oznámení mohou učinit i osoby nespadající pod uvedenou definici oznamovatele.

Jak oznámení zaslat?

Toto Oznámení lze učinit:
 1. Písemně

  Na adresu společnosti k rukám Příslušné osoby
  Komerční pojišťovna, a.s.
  Nám. Junkových 2772/1
  Praha 5 155 00
  na obálku uvést "Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

  Na určený email: whistleblowing@komercpoj.cz

  Přes vnitřní oznamovací systém WhistleB

 2. Telefonicky – na kontakty uvedených Příslušných osob
 3. Při osobním jednání – termín bude sjednán s Příslušnou osobou nejpozději ve lhůtě 14 dní od odeslání Oznámení

Komu oznámení zaslat?

Pro příjem oznámení byly určeny příslušné osoby:
 
 • JUDr. Peter Vrábel, ředitel odboru právní, compliance a interní kontroly, tel.: 725 826 315
 • Bc. Jan Ettl, Senior Compliance Specialist, tel.: 724 372 448

(společně dále jen „Příslušné osoby“ či „Příslušná osoba“)

Společná mailová adresa pro příjem Oznámení: whistleblowing@komercpoj.cz

Pro účely další komunikace do oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující Vaši totožnost.

Oznámení lze učinit i anonymně.

Jaký je další postup?

Oznamovatel obdrží písemné potvrzení o přijetí Oznámení, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne jeho přijetí. Současně bude oznamovateli sděleno, zda jeho hlášení spadá pod definici hlášení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen“ZoOO“) či nikoliv a jaká práva a povinnosti mu v rámci tohoto procesu náleží. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Příslušná osoba bude při šetření postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti oznamovatele. Po celou dobu šetření bude identita oznamovatele známa jen Příslušným osobám. V případě, že nebude možno pokračovat dále v šetření, aniž by došlo ke sdělení totožnosti oznamovatele dalším osobám, bude Příslušná osoba oznamovatele o tomto informovat a vyžádá si jeho výslovný souhlas s tímto postupem.

To neplatí v případech, kdy identita oznamovatele bude vyžádána orgány veřejné moci. Příslušná osoba však musí o této skutečnosti oznamovatele předem vyrozumět, a to společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

V rámci šetření pak bude posuzována důvodnost Oznámení a další rozhodné skutečnosti. Příslušná osoba poté písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí Oznámení. V případě, kdy daná věc je skutkově nebo právně složitá, může tuto lhůtu Příslušná osoba prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V těchto případech musí Příslušná osoba vždy informovat oznamovatele o tomto prodloužení i o jeho konkrétních důvodech.

Pokud má oznamovatel nárok na status oznamovatele podle platných právních předpisů, bude chráněn před jakýmikoli odvetnými opatřeními, diskriminačními opatřeními, sankcemi nebo propuštěním (viz § 4 ZoOO). V opačném případě má nárok na přiměřené odškodnění, pokud mu v důsledku odvetného opatření vznikla nemajetková újma. K tomu, že se oznamovatel vzdá práva na ochranu před odvetnými opatřeními, se nepřihlíží.

Pokud nejsou splněny zákonné požadavky, nemá oznamovatel ze zákona nárok na status oznamovatele ani na příslušný režim ochrany. Oznámení v dobré víře však nebude mít za následek odplatu, i když příslušné zákonné požadavky pro status oznamovatele nesplní.

Kromě toho musí být každé hlášení učiněno odpovědně, neznevažujícím a nezneužívajícím způsobem. Pokud nebude, může to mít za následek (i) sankce, potenciálně trestněprávní povahy, zejména za pomluvu nebo hanobení, a (ii) případné disciplinární řízení. V případě, že Oznámení splňuje definici dle § 2 odst. 1 ZoOO, bude se na oznamovatele vztahovat ochrana tímto zákonem stanovená. V takovém případě lze Oznámení učinit i prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. To neplatí v případě skutečností, které spadají pod působnost zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy orgánem příslušným pro řešení hlášení je Finančně analytický úřad.

V případě, že se Vaše oznámení či dotaz týká jiné oblasti, kontaktujte prosím Kontaktní centrum KB Pojišťovna.

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení