800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Whistleblowing - vysvětlení pojmů

Oznamovatel

Osoba, jež pro KP vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost, kterou se rozumí:

 1. Závislá práce vykonávaná v pracovněprávním vztahu
 2. Samostatná výdělečná činnost
 3. Výkon práv spojených s účastí v KP
 4. Výkon funkce člena orgánu právnické osoby
 5. Plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet
 6. Správa svěřenského fondu
 7. Dobrovolnická činnost
 8. Odborná praxe, stáž
 9. Výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámení dle ZoOO

Oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 3. porušuje tento zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Mimo výše uvedených situací se ochrana stanovená tímto zákonem vztahuje rovněž na oznámení o níže uvedených skutečnostech:

 1. Porušení nebo pokus o zastření porušení mezinárodní smlouvy, 
 2. Porušení nebo pokus o zastření porušení lidských práv a základních svobod, zdraví a bezpečnosti osob a životního prostředí, 
 3. jednání nebo situace, které jsou v rozporu s kodexem chování skupiny 
 4. Odplata vůči oznamovateli nebo jiné fyzické či právnické osobě chráněné oznamováním.  
 5. Jakékoli závažné ohrožení veřejného zájmu namísto informací uvedených v § 3 odst. 3 ZoO, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit základní bezpečnostní zájem České republiky; pro účely tohoto zákona se základním bezpečnostním zájmem České republiky rozumí
  • svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
  • vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy,
  • životy a zdraví osob ve větším rozsahu,
  • ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, pokud zadávání těchto zakázek neupravuje předpis Evropské unie
  • plnění mezinárodních obranných závazků,
  • významné bezpečnostní operace nebo
  • bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, závazků v oblasti obrany,
  • činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
  • jejichž oznámení by znamenalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení